zofim.org.il
  
 


 
מחלקת עולים ומשתלבים בתנועה
חץ  דפי מידע דף הבית » מחלקת עולים ומשתלבים בתנועה » שילוב בני אתיופיה

שילוב בני אתיופיה פורסם בתאריך 17/10/2012

שילוב בני אתיופיה בתנועת הצופים- רקע

הקהילה האתיופית בישראל מונה כ-130,000 נפש. יותר מ-50% מבני הקהילה הם מתחת לגיל 18. עובדה זו מצביעה על הצורך והחשיבות להתמקד בעשייה חינוכית על מנת לקדם ולשלב את בני הקהילה ככל האפשר בחברה ישראלית ע"י יצירת סביבה מאפשרת ומזמינה.

במטרה להיענות לאתגר חינוכי-חברתי זה, הוקמה מחלקה ייעודית בתחילת שנת 1999 ביוזמת תנועת הצופים בשותפות עם משרדי ממשלה, (חינוך וקליטה)אשר שמו לעצמם מטרה: לקיים שבטים ולשלב חניכים בשבטים קיימים בפעילות הצופית.

כיום לאחר פעילות במשך כ-12 שנים ויותר בקרב הקהילה האתיופית, התקבלה החלטה עקרונית בתנועה של מיזוג  שבטים קיימים( שפעלו כשבטים נפרדים).

 

עקרונות עבודה של מחלקת עולים בהנהגות/ שבטים.

1)       גמישות- שאיפה ליצירת מרחב פעילות וורסטילי ומגוון, וכן התאמת אופי ומסגרת הפעילות הצופית ה"קלאסית" למאפייני, צרכי ותחומי העניין של בני הקהילה (אדפטציה). יצירתיות וגמישות במתכונת הפעילות השבטית ("צופים מחוץ לקופסא").

2)       שייכות וגאווה- התמקדות ביצירת תחושת שייכות לחברה ולקהילה, גאווה בתרבות וערכי הקהילה, העצמת הזהות האישית והחברתית מתוך ראייה והתייחסות רב תרבותית.

3)       מאפיינים נלווים- השקפה הלוקחת בחשבון כי מעבר למאפיינים הייחודיים לבני הקהילה, מעצם היותם עולים או בני עולים רובם חווים קשיי קליטה ייחודיים ונמצאים בסביבה (פיזית ומנטאלית) חלשה ומסכנת ובשל כך הם מאופיינים גם בהתנהגויות סיכון שונות, עליהן יש לתת את הדעת, ויותר מכך לייצר מענים הולמים להתנהגויות אלו ואחרות.

4)       השבט הקהילתי- שיתופי פעולה בקהילה, צמצום פערים לימודיים, מעורבות הורים, קשר עם הרשויות, המשכיות, הטמעת תכנית חינוכית למעורבות חברתית

5)       נורמליזציה- שאיפה והסתכלות כללית כי למרות ועל אף המאפיינים הייחודיים לבני הקהילה יש לתת התייחסות ומתכונת פעילות דומות באופן מרבי וככל הניתן לנורמות הנהוגות בתנועה (לדוג': שעות ומקום הפעילות, חאקי, מפעלים ומערכים בהלימה ככל הניתן עם שאר האוכלוסיות בהנהגה).

מתוך עקרונות עבודה הללו נגזרות תוכניות עבודה ומערך פעולה בהתאם לצורך ולרלוונטיות של כל שבט.

 וזאת במטרה למקסם את פעילות הצופים בקרב הקהילה האתיופית הן מבחינת כמותית והן מבחינה איכותית.